A Cimma

Fabrizio De André

Ti t'adesciàe 'nsce l'èndegu du matin
Ch'à luxe a l'à 'n pè 'n tera e l'àtru in mà

Ti t'ammiàe a ou spègiu dà ruzà
Ti mettiàe ou brùgu rèdennu'nte 'n cantùn

Che se d'à cappa a sgùggia 'n cuxin-a stria
A xeùa de cuntà 'e pàgge che ghe sùn
'A cimma a l'è za pinn-a a l'è za cùxia

Cè serèn tèra scùa
Carne tènia nu fàte nèigra
Nu turnà dùa

Bell'oueggè strapunta de tùttu bun
Prima de battezàlu 'ntou prebuggiun

Cun dui aguggiuìn dritu 'n pùnta de pè
Da sùrvia 'n zù fitu ti 'a punziggè
Àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia

Ch'ou cègu ou pèrde 'a tèsta l'àse ou sentè
Oudù de mà misciòu de pèrsa lègia
Cos'àtru fa cos'àtru dàghe a ou cè

Cè serèn tèra scùa
Carne tènia nu fàte nèigra

Nu turnà dùa
E 'nt'ou nùme de Maria

Tùtti diài da sta pùgnatta
Anène via

Poi vegnan a pigiàtela i càmè
Te lascian tùttu ou fùmmu d'ou toèu mestè

Tucca a ou fantin à prima coutelà
Mangè mangè nu sèi chi ve mangià

Cè serèn tèra scùa
Carne tènia nu fàte nèigra
Nu turnà dùa
E 'nt'ou nùme de Maria
Tùtti diài da sta pùgnatta
Anène via

Written by: Fabrizio De André / Ivano Fossati
Sent by Anderson. Revised by 2 people.
Did you see an error? Send us your revision.