A-ba-ni-bi

Netta Barzilai

A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'O-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
Keshe-hayinu yeladim, 'ahavnu be-sodey sodot
'El mi hayinu nekhmadim - rak le-dodim u-le-dodot
Ve-ha-banot ha-miskenot savlu, ha-metukot - hen rak makot kiblu
Ve-'et ma she-hirgashnu be'emet lakhashnu rak bi-sfat ha-Bet

'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh

'Ahava hi mila yafa, hi tfila yafa, hi safa
'Ahava hi 'elay tova
Hi tamid titgaber u-bi-sfat 'ahava nedaber

'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh

'Ani kholem ve-kam shalosh milim
U-mahu ha-'olam - shalosh milim
Ve-ze ma she-'ani margish ka'et
Mamash kmo 'az, bi-sfat ha-Bet

'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh

'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakh

'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev
'A-ba-ni-bi 'o-bo-e-bev 'o-bo-ta-bakhMore songs by Netta Barzilai

View all songs by Netta Barzilai