Ganbareh

Sash!

Kankoku to nihon e youkoso
Ganbareh
Warudokappu nissenninen
Zensekai nihon to kankoku ni chiokushimasu
Ganbareh
Ganbareh
Warudokappu nissenninen
Zensekai nihon to kankoku ni chiokushimasu
Ganbareh
Ganbareh
Warudokappu nissenninen
Zensekai nihon to kankoku ni chiokushimasu
Ganbareh
Minna ganbareh
More songs by Sash!

View all songs by Sash!