Fingt Ds Glück Eim?

Züriwest

irgendwenn chunnt me immer a
irgendeinisch geit's gäng wieder witer
du chsch no so töiff ir Sosse schtah
irgendwenn chunnt me immer a
irgendwo geit e Türe uf
viellech nume ganz e schmale Schpaut
öpper schteit uf irgendöppis druf
u irgendwo geit e Türe uf
irgendeinisch fingt ds Glück eim
irgendwo uf em e Parkplatz
plötzlech schmöckt's wieder wie daheim
irgendeinisch fingt ds Glück eim
irgendwenn weisch wär d'bisch
irgendwenn weisch genau wo de häre ghörsch
öpper schteut es zwöits Tassli uf e Tisch
irgendwenn weisch wär d'bisch
irgendeinisch fingt ds Glück eim
irgend an ere Bushautschteu
plötzlech schmöckt's wieder wie daheim
irgendeinisch fingt ds glück eim